Regulamin przyznawania nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”

2023


I Zasady ogólne1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca tworzy nagrodę polskiego środowiska muzycznego pod nazwą Koryfeusz Muzyki Polskiej.
2. Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej jest przyznawana przez przedstawicieli środowiska muzycznego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Proces przyznawania nagrody koordynuje Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
3. Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.
4. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie (lub narodowość polską) lub polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • Osobowość roku – dla twórców, artystów wykonawców, grup artystów (do 9 osób), muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury za szczególne osiągnięcia twórcze, wykonawcze, naukowe, promocyjne lub upowszechnieniowe;
  • Wydarzenie roku – dla grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Nagroda honorowa – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury, grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Odkrycie roku – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, grup artystów (do 9 osób).

6. Nagroda w kategorii Osobowość roku, Wydarzenie roku oraz Odkrycie roku przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana.
7. Nagroda w kategorii Nagroda honorowa jest przyznawana za całokształt działalności.
8. Nagrodę w kategorii Nagroda honorowa oraz Odkrycie roku można otrzymać tylko raz.
9. Nagrodę w kategorii Odkrycie roku może otrzymać osoba lub zespół stojący u progu kariery zawodowej, którzy w sezonie artystycznym, o którym mowa w pkt. 6, odnieśli znaczący artystyczny sukces wykonawczy lub twórczy w dziedzinie muzyki. W kategorii tej nie ma limitu wiekowego, ale nie można zgłosić do niej osoby lub zespołu, która otrzymała wcześniej nagrodę w którejkolwiek z pozostałych trzech kategorii.


II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania10. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody mogą zgłaszać, wraz z uzasadnieniem, osoby z szeroko pojętego środowiska muzycznego, instytucje i organizacje w terminie od 28 sierpnia do 14 września 2023 roku, wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl.
11. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w danej edycji nagrody po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.
12. Wyboru nominowanych do nagrody dokonuje pięcioro członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, którzy związani są ze środowiskiem muzycznym, dalej „Komisja”.
13. Spośród nadesłanych elektronicznie zgłoszeń Komisja wybierze do 20 września 2023 roku maksymalnie 5 nominatów w każdej kategorii nagrody, kierując się osiągnięciami kandydata wskazanymi w zgłoszeniu i podając uzasadnienie swojej decyzji. W miarę możliwości Komisja zadba w toku obrad o szeroko rozumianą różnorodność przy wyborze nominowanych do nagrody. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest także wskazanie przez Komisję dodatkowych kandydatów w trakcie posiedzenia.
14. Jeżeli pomiędzy członkiem Komisji, a jakąkolwiek ze zgłoszonych kandydatur wystąpi konflikt interesów, członek ten zostanie wyłączony z obrad nad tą kandydaturą. Poprzez konflikt interesów rozumie się pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym ze zgłoszonym podmiotem, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności w związku z obradami nad wyłonieniem kandydatur nominowanych do nagrody. Fakt wyłączenia powinien zostać odnotowany w protokole obrad Komisji.
15. Wyboru nagrodzonych dokonuje Kolegium Elektorów, które tworzą zaakceptowani przez Komisję przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Kolegium Elektorów (m.in. rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii oraz IS PAN, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych) oraz wszyscy dotychczasowi laureaci nagrodzeni we wszystkich kategoriach. Odwoływanie i powoływanie członków Kolegium Elektorów stanowi uprawnienie Komisji.
16. Od 25 do 29 września 2023 roku odbywa się głosowanie nad kandydaturami zgłoszonymi we wszystkich kategoriach. W kategoriach Osobowość roku, Wydarzenie roku i Nagroda honorowa odbywa się tajne głosowanie Kolegium Elektorów.
17. Głosowanie Kolegium Elektorów jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa obecnych członków Kolegium Elektorów.
18. Głosowanie Kolegium Elektorów odbywa się na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl, po zalogowaniu do Strefy Kolegium Elektorów. Login i hasło do Strefy członkowie Kolegium otrzymują drogą mailową na adres wskazany w momencie powołania. Login i hasło aktywne są wyłącznie w okresie wskazanym w pkt. 16. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania głosu inną udokumentowaną drogą.
19. Podczas głosowania członkowie Kolegium Elektorów nie mogą głosować na uprzednio zgłoszone przez siebie kandydatury.
20. W kategorii Odkrycie roku głosowanie nad kandydatami odbywa
się za pośrednictwem strony internetowej www.koryfeusz.org.pl i jest otwarte dla wszystkich osób z zastrzeżeniem, że jedna osoba może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata.
21. Wyniki głosowania nad kandydaturami do nagrody we wszystkich kategoriach ogłoszone będą do 23 października 2023 roku.
22. Rozstrzyganie wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również interpretacja jego postanowień, należy do Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, którego stanowisko jest ostateczne.


III Nagrody23. Nagrody mają charakter honorowy.
24. Wszystkim laureatom wręczana jest statuetka Koryfeusza Muzyki Polskiej wraz z dyplomem.
25. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.Regulamin nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2023

drukuj