Regulamin przyznawania nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”

2022


I Zasady ogólne1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca tworzy nagrodę polskiego środowiska muzycznego pod nazwą Koryfeusz Muzyki Polskiej.
2. Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej jest przyznawana przez Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.
3. Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.
4. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie (lub narodowość polską) lub polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • Osobowość Roku – dla twórców, artystów wykonawców, grup artystów (do 9 osób), muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury za szczególne osiągnięcia twórcze, wykonawcze, naukowe, promocyjne lub upowszechnieniowe;
  • Wydarzenie Roku – dla grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Nagroda Honorowa – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury, grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Odkrycie Roku – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, grup artystów (do 9 osób).

6. Nagroda w kategorii Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Odkrycie Roku przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od dnia 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do dnia 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana.
7. Nagroda w kategorii Nagroda Honorowa jest przyznawana za całokształt działalności.
8. Nagrodę w kategorii Nagroda Honorowa oraz Odkrycie Roku można otrzymać tylko jeden raz.
9. Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku może otrzymać osoba lub zespół stojący u progu profesjonalnej i zawodowej kariery, którzy w sezonie artystycznym, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, odnieśli znaczący artystyczny sukces wykonawczy lub twórczy w dziedzinie muzycznej. W kategorii tej nie ma limitu wiekowego, ale nie można zgłosić do niej osoby lub zespołu, która otrzymała wcześniej nagrodę w pozostałych 3 kategoriach.


II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania10. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody mogą zgłaszać, wraz z uzasadnieniem, osoby z szeroko pojętego środowiska muzycznego, instytucje i organizacje w terminie od 23 września do 10 października 2022 roku, wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl.
11. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.
12. Wyboru nominowanych do nagrody dokonuje 5 członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, którzy związani są ze środowiskiem muzycznym, dalej „komisja”.
13. Spośród nadesłanych elektronicznie zgłoszeń członkowie komisji wybiorą do 14 października 2022 roku maksymalnie 5 nominatów w każdej kategorii nagrody kierując się osiągnięciami kandydata wskazanymi w zgłoszeniu i podając uzasadnienie swojej decyzji. W miarę możliwości komisja zadba w toku obrad o szeroko rozumianą różnorodność przy wyborze nominowanych do nagrody. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest także wskazanie przez komisję dodatkowych kandydatów w trakcie posiedzenia.
14. Jeżeli pomiędzy członkiem komisji, a jakąkolwiek ze zgłoszonych kandydatur wystąpi konflikt interesów, członek ten zostanie wyłączony z obrad nad tą kandydaturą. Poprzez konflikt interesów rozumie się pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym ze zgłoszonym podmiotem, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności w związku z obradami nad wyłonieniem kandydatur nominowanych do nagrody. Fakt wyłączenia powinien zostać odnotowany w protokole obrad.
15. Wyboru nagrodzonych dokonuje Kolegium Elektorów, które tworzą zaakceptowani przez komisję przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Kolegium Elektorów (m.in. rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii oraz IS PAN, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych) oraz wszyscy dotychczasowi laureaci nagrodzeni we wszystkich kategoriach. Odwoływanie i powoływanie członków Kolegium Elektorów stanowi uprawnienie komisji.
16. Od 17 do 24 października 2022 roku odbywa się głosowanie nad kandydaturami zgłoszonymi we wszystkich kategoriach. W kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie Roku i Nagroda Honorowa odbywa się tajne głosowanie Kolegium Elektorów.
17. Głosowanie Kolegium Elektorów jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa obecnych członków Kolegium Elektorów.
18. Głosowanie Kolegium Elektorów odbywa się na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl, po zalogowaniu do Strefy kolegium elektorów. Login i hasło do Strefy członkowie kolegium otrzymują drogą mailową na adres wskazany w momencie powołania. Login i hasło aktywne są wyłącznie w okresie wskazanym w pkt. 7. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania głosu inną udokumentowaną drogą.
19. Podczas głosowania członkowie Kolegium Elektorów nie mogą głosować na uprzednio zgłoszone przez siebie kandydatury.
20. W kategorii Odkrycie Roku głosowanie nad kandydatami odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.koryfeusz.org.pl i jest otwarte dla wszystkich osób z zastrzeżeniem, że jedna osoba może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata.
21. Wyniki głosowania nad kandydaturami do nagrody we wszystkich kategoriach ogłaszane są do 4 grudnia 2022 roku.
22. Rozstrzyganie wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również interpretacja jego postanowień, należy do Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, którego stanowisko jest ostateczne.


III Nagrody23. Nagrody mają charakter honorowy.
24. Wszystkim laureatom wręczana jest statuetka Koryfeusza Muzyki Polskiej wraz z dyplomem.
25. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.


drukuj