Regulamin przyznawania nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”

2021


I Zasady ogólne1. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca tworzy nagrodę polskiego środowiska muzycznego pod nazwą Koryfeusz Muzyki Polskiej.
2. Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej jest przyznawana przez Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.
3. Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.
4. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie (lub narodowość polską) lub polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • Osobowość Roku – dla twórców, artystów wykonawców, grup artystów (do 9 osób), muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury za szczególne osiągnięcia twórcze, wykonawcze, naukowe, promocyjne lub upowszechnieniowe;
  • Wydarzenie Roku – dla grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Nagroda Honorowa – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury, grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Odkrycie Roku – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, grup artystów (do 9 osób).

6. Nagroda w kategorii Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Odkrycie Roku przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od dnia 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do dnia 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana.
7. Nagroda w kategorii Nagroda Honorowa jest przyznawana za całokształt działalności.
8. Nagrodę w kategorii Nagroda Honorowa oraz Odkrycie Roku można otrzymać tylko jeden raz.
9. Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku może otrzymać osoba lub zespół stojący u progu profesjonalnej i zawodowej kariery, którzy w sezonie artystycznym, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, odnieśli znaczący artystyczny sukces wykonawczy lub twórczy w dziedzinie muzycznej. W kategorii tej nie ma limitu wiekowego, ale nie można zgłosić do niej osoby lub zespołu, która otrzymała wcześniej nagrodę w pozostałych 3 kategoriach i w sytuacji, w której maksymalnie 1/4 członków zespołu otrzymała tę nagrodę jako członek innego zespołu.


II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania10. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody mogą zgłaszać, wraz z uzasadnieniem, osoby z szeroko pojętego środowiska muzycznego, instytucje i organizacje w terminie od 13 do 29 września 2021 roku, wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl.
11. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.
12. Wyboru nominowanych do nagrody dokonuje 5 członków Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, którzy związani są ze środowiskiem muzycznym, dalej „komisja”.
13. Spośród nadesłanych elektronicznie zgłoszeń członkowie komisji wybiorą do 8 października 2021 roku maksymalnie 5 nominatów w każdej kategorii nagrody kierując się osiągnięciami kandydata wskazanymi w zgłoszeniu i podając uzasadnienie swojej decyzji. W miarę możliwości komisja zadba w toku obrad o szeroko rozumianą różnorodność przy wyborze nominowanych do nagrody. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest także wskazanie przez komisję dodatkowych kandydatów w trakcie posiedzenia.
14. Jeżeli pomiędzy członkiem komisji, a jakąkolwiek ze zgłoszonych kandydatur wystąpi konflikt interesów, członek ten zostanie wyłączony z obrad nad tą kandydaturą. Poprzez konflikt interesów rozumie się dowolne powiązanie na gruncie osobistym bądź zawodowym pomiędzy członkiem komisji a zgłoszonym podmiotem. Fakt wyłączenia powinien zostać odnotowany w protokole obrad.
15. Wyboru nagrodzonych dokonuje Kolegium Elektorów, które tworzą zaakceptowani przez komisję przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Kolegium Elektorów (m.in. rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii oraz IS PAN, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych) oraz wszyscy dotychczasowi laureaci nagrodzeni we wszystkich kategoriach. Odwoływanie i powoływanie członków Kolegium Elektorów stanowi uprawnienie komisji.
16. Od 11 do 18 października 2021 roku odbywa się głosowanie nad kandydaturami zgłoszonymi we wszystkich kategoriach. W kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie Roku i Nagroda Honorowa odbywa się tajne głosowanie Kolegium Elektorów.
17. Głosowanie Kolegium Elektorów jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa obecnych członków Kolegium Elektorów.
18. Głosowanie Kolegium Elektorów odbywa się na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl, po zalogowaniu do Strefy kolegium elektorów. Login i hasło do Strefy członkowie kolegium otrzymują drogą mailową na adres wskazany w momencie powołania. Login i hasło aktywne są wyłącznie w okresie wskazanym w pkt. 7. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania głosu inną udokumentowaną drogą.
19. Podczas głosowania członkowie Kolegium Elektorów nie mogą głosować na uprzednio zgłoszone przez siebie kandydatury.
20. W kategorii Odkrycie Roku głosowanie nad kandydatami odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.koryfeusz.org.pl i jest otwarte dla wszystkich osób z zastrzeżeniem, że jedna osoba może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata. Wyniki ogłaszane są do 14 listopada 2021 roku.
21. Rozstrzyganie wszelkich sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również interpretacja jego postanowień, należy do Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, którego stanowisko jest ostateczne.


III Nagrody22. Nagrody mają charakter honorowy.
23. Wszystkim laureatom wręczana jest statuetka Koryfeusza Muzyki Polskiej wraz z dyplomem.
24. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.


drukuj