Regulamin przyznawania nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”

2020


I Zasady ogólne1. Instytut Muzyki i Tańca tworzy nagrodę polskiego środowiska muzycznego pod nazwą „Koryfeusz Muzyki Polskiej”.
2. Nagroda „Koryfeusz Muzyki Polskiej” jest przyznawana przez Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.
3. Nazwa nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej” oraz znak graficzny nagrody, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, są chronione przepisami prawnymi.
4. Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.
5. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie (lub narodowość polską) lub polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • Osobowość Roku – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury za szczególne osiągnięcia twórcze, wykonawcze, naukowe, promocyjne lub upowszechnieniowe;
  • Wydarzenie Roku – dla grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Nagroda Honorowa – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury, grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Odkrycie Roku – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, grup artystów (do 9 osób).

7. Nagroda w kategorii Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Odkrycie Roku przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od dnia 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do dnia 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana.
8. Nagroda w kategorii Nagroda Honorowa jest przyznawana za całokształt działalności.
9. Nagrodę w kategorii Nagroda Honorowa oraz Odkrycie Roku można otrzymać tylko jeden raz.
10. Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku może otrzymać osoba lub zespół stojący u progu profesjonalnej i zawodowej kariery, którzy w sezonie artystycznym, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu, odnieśli znaczący artystyczny sukces wykonawczy lub twórczy w dziedzinie muzycznej. W kategorii tej nie ma limitu wiekowego, ale nie można zgłosić do niej osoby lub zespołu, która otrzymała wcześniej nagrodę w pozostałych 3 kategoriach i w sytuacji, w której maksymalnie 1/4 członków zespołu otrzymała tę nagrodę jako członek innego zespołu.


II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania11. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody zgłaszać mogą wyłącznie elektronicznie wraz z uzasadnieniem bez ograniczeń osoby ze środowiska muzycznego, instytucje i organizacje od dnia 7 września do dnia 28 września każdego roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl.
12. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.
13. Spośród nadesłanych elektronicznie zgłoszeń Rada Programowa Instytutu Muzyki i Tańca wybiera do dnia 30 września każdego roku maksimum do 5 kandydatów - nominatów w każdej kategorii nagrody z uzasadnieniem, kierując się liczbą zgłoszeń na konkretnego kandydata lub kandydatów oraz przesłanymi uzasadnieniami. Rada może wskazać dodatkowych kandydatów do nagrody w trakcie posiedzenia.
14. Od dnia 5 do dnia 9 października każdego roku odbywa się głosowanie nad kandydaturami zgłoszonymi we wszystkich kategoriach. W kategoriach Osobowość Roku, Wydarzenie Roku i Nagroda Honorowa odbywa się tajne głosowanie Kolegium Elektorów. W kategorii Odkrycie Roku głosowanie nad kandydatami jest otwarte dla wszystkich osób z zastrzeżeniem, że jedna osoba może oddać tylko jeden głos na wybranego kandydata, odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.koryfeusz.org.pl. Wyniki ogłaszane są do dnia 7 listopada każdego roku.
15. W głosowaniu Kolegium Elektorów biorą udział zaakceptowani przez Radę Programową Instytutu Muzyki i Tańca przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Kolegium Elektorów (m. in. rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii oraz IS PAN, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych) oraz wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach.
16. Głosowanie Kolegium Elektorów jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa obecnych członków Kolegium Elektorów.
17. Głosowanie Kolegium Elektorów odbywa się na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl, po zalogowaniu do Strefy kolegium elektorów. Login i hasło do Strefy członkowie kolegium otrzymują drogą mailową na adres wskazany w momencie powołania. Login i hasło aktywne są wyłącznie w okresie wskazanym w pkt. 13. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania głosu inną udokumentowaną drogą.
18. Podczas głosowania członkowie Kolegium Elektorów nie mogą głosować na uprzednio zgłoszone przez siebie kandydatury.
19. Odwoływanie i powoływanie członków Kolegium Elektorów stanowi uprawnienie Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca.
20. Wszelkie sprawy powstałe ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również interpretacja jego postanowień należy do Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, którego stanowisko jest ostateczne.


III Nagrody21. Nagrody mają charakter honorowy.
22. Wszystkim laureatom wręczana jest statuetka „Koryfeusza Muzyki Polskiej” wraz z dyplomem.
23. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.


drukuj