Maciej Prochaska  - miniatura

Maciej Prochaska

– muzykolog, za zrekonstruowanie dawnych partytur, ze szczególnym uwzględnieniem „Halki” w wersji wileńskiej i „Szwajcarskiej chaty” Stanisława Moniuszki. Dzięki jego trzyletniej pracy, było możliwe przywrócenie autentycznego brzmienia dzieł twórcy polskiej opery narodowej w Roku Moniuszki 2019

----------

Wykształcenie muzykologiczne otrzymał w latach 1991-1996 w obecnym Instytucie Muzykologii na wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska Zapisy muzyczne Oskara Kolberga jako źródło do historii folkloru została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Muszkalskiej. W 1994 roku był stypendystą Dartington International School of Music. W 2010 roku otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a w roku 2016 został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2015-2016 był ekspertem merytorycznym w zespole sterującym przy MKiDN w programie „Kultura Ludowa i Tradycyjna”.

W roku 2017 otworzył przewód doktorski w Akademii Muzycznej na Wydziale Teorii Muzyki, Dyrygentury i Kompozycji pod kierunkiem Rektor AM prof. dr hab. Haliny Lorkowskiej. Zajmuje się historią opery, historycznymi technikami orkiestracji (XVII i XVIII wieku), historią retoryki muzycznej oraz źródłoznawstwem muzycznym.

W latach 2001-2017 był pracownikiem naukowym w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu. Zajmował się analizą, opracowaniem i przygotowywaniem do opublikowania zapisów muzycznych Oskara Kolberga oraz popularyzacją jego dorobku. Jest współredaktorem siedmiu tomów Dzieł Wszystkich. W realizowanym przez fundację Harmonia Artis projekcie dokonał źródłowego opracowania, częściowej rekonstrukcji i orkiestracji jednoaktowej opery Oskara Kolberga Scena w karczmie, czyli powrót Janka. W ramach obchodów Roku Kolberga 2014 na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca opracował i przygotował do realizacji scenicznej oryginalną, Kolbergowską wersję partytury opery Król pasterzy oraz zrekonstruował i opracował fragmenty trzeciej, niedokończonej opery Pielgrzymka do Częstochowy.

W latach 2002-2012 był dyrektorem artystycznym orkiestry Accademia dell’Arcadia, współtwórcą ponad 400 koncertów oraz 8 płyt z nieznaną muzyką związaną z historią polskiej kultury XVII-XIX wieku, w tych przedsięwzięciach brał także udział jako klawesynista i organista.

W roku 2017 przygotował na zamówienie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu źródłową wersję partytury kantaty Widma Stanisława Moniuszki, nagranie tej wersji w wykonaniu solistów, chóru NFM oraz Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Adrzeja Kosendiaka otrzymało nagrodę „Fryderyk” (2019) w kategorii Album Roku - Muzyka Chóralna, Oratoryjna i Kantatowa. W tymże roku przygotował rekonstrukcję czterech Canzon Marcina Mielczewskiego dla zespołu Wrocław Baroque Ensamble.

Podobnie w roku 2017, na zamówienie Baletu Cracovia Danza została skompletowana i przygotowana w formie partytury orkiestrowej i zaprezentowana publicznie podczas spektakli rekonstrukcja muzyki do baletu „Wesele w Ojcowie” z muzyką Karola Kurpińskiego, Jana Stefaniego i Józefa Damsego.

W ramach obchodów Roku Feliksa Nowowiejskiego, na zlecenie Filharmonii Szczecińskiej dokonał orkiestracji 12 pieśni kompozytora, których premierowe wykonanie odbyło się podczas Turnieju Muzyków Prawdziwych 2017.

W tymże roku, jako współwykonawca, na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, pod kierunkiem prof. Marcina Gmysa dokonał źródłowego opracowania wyciągu fortepianowego opery Legenda Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego.

W roku 2018 na zlecenie Towarzystwa Teatralnego Maciej Prochaska opracował materiały wykonawcze oraz przygotował do wykonania partyturę operetki Karmaniol Stanisława Moniuszki. Premiera spektaklu odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie w roku 2018.

W tym samym roku na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej przygotował źródłową wersję komedii muzycznej Nocleg w Apeninach na podstawie rękopisu Moniuszki zachowanego w Bibliotece Narodowej oraz zorkiestrował i przygotował do wykonania scenicznego inną operę kompozytora - Szwajcarska chata na podstawie zachowanego wyciągu fortepianowego odkrytego przez Grzegorza Zieziulę w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

W latach 2018/2019 na potrzeby tegoż teatru zrekonstruował na podstawie różnych zachowanych fragmentarycznie źródeł partyturę orkiestrową Halki wileńskiej, praca ta została wykonana dla potrzeb spektaklu w reżyserii Kazimierza Dejmka, a wznowienie tej wersji scenicznej z nowo przygotowaną partyturą orkiestrową miało miejsce w maju 2019 podczas Festiwalu Moniuszkowskiego w WOK.

W roku 2019 na zamówienie Towarzystwa Teatralnego we Wrocławiu przygotował rekonstrukcję partytury komedii Ideał Stanisława Moniuszki. Praca ta została wykonana na podstawie niezwykle skomplikowanego źródła orkiestrowego zachowanego w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

W tymże roku na zlecenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na podstawie zachowanych materiałów źródłowych (partytura bez tekstu słownego i libretto), dokonał rekonstrukcji opery Karola Lipińskiego Kłótnia przez zakład.

W roku 2019 dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przygotował partyturę i materiały wykonawcze do zachowanej części Koncertu klarnetowego B-dur Karola Kurpińskiego. Na zlecenie Baletu Cracovia Danza przygotował materiały wykonawcze do 18 tańców dworskich i salonowych z przełomu XVIII i XIX wieku.

W latach 2018/2019 przygotował dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego opracowanie naukowe i komentarz źródłoznawczy do Widm Stanisława Moniuszki.

W sumie w sezonie 2018-2019 muzykolog przygotował do wykonania pełne wersje partytur i wyciągi fortepianowe pięciu oper Stanisława Moniuszki (Karmaniol, Nocleg w Apeninach, Szwajcarska chatka, Halka w wersji wileńskiej, Ideał) i jedną operę Karola Lipińskiego (Kłótnia przez zakład).

powrót do listy drukuj