Regulamin przyznawania nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”

2014


I Zasady ogólne


1. Instytut Muzyki i Tańca tworzy nagrodę polskiego środowiska muzycznego pod nazwą „Koryfeusz Muzyki Polskiej”.
2. Nagroda „Koryfeusz Muzyki Polskiej” jest przyznawana przez Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.
3. Nazwa nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej” oraz znak graficzny nagrody, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, są chronione przepisami prawnymi jako znak towarowy.
4. Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.
5. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie (lub narodowość polską) lub polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • Osobowość Roku – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury za szczególne osiągnięcia twórcze, wykonawcze, naukowe, promocyjne lub upowszechnieniowe;
  • Wydarzenie Roku – dla grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;
  • Nagroda Honorowa – dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury, grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych.

7. Nagroda w kategorii Osobowość Roku oraz Wydarzenie Roku przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od dnia 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do dnia 31 sierpnia roku, w którym nagroda jest przyznawana.
8. Nagroda w kategorii Nagroda Honorowa jest przyznawana za całokształt działalności.
9. Nagrodę w kategorii Nagroda Honorowa można otrzymać tylko jeden raz.


II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania10. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody zgłaszać mogą wyłącznie elektronicznie wraz z uzasadnieniem bez ograniczeń osoby ze środowiska muzycznego, instytucje i organizacje od dnia 8 sierpnia do dnia 10 września każdego roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl.
11. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.
12. Spośród nadesłanych elektronicznie zgłoszeń Rada Programowa Instytutu Muzyki i Tańca wybiera do dnia 15 września każdego roku maksimum do 5 kandydatów - nominatów w każdej kategorii nagrody z uzasadnieniem, kierując się liczbą zgłoszeń na konkretnego kandydata lub kandydatów oraz przesłanymi uzasadnieniami. Rada może wskazać dodatkowych kandydatów do nagrody w trakcie posiedzenia.
13. Od dnia 16 września do dnia 22 września każdego roku odbywa się tajne głosowanie nad kandydaturami przez Kolegium Elektorów, a wyniki ogłaszane są do dnia 1 października każdego roku.
14. W głosowaniu Kolegium Elektorów biorą udział wytypowani przez Radę Programową ds. Muzyki Instytut Muzyki i Tańca przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Kolegium Elektorów (m. in. rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii oraz IS PAN, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych) oraz wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach.
15. Głosowanie Kolegium Elektorów jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa obecnych członków Kolegium Elektorów.
16. Głosowanie Kolegium Elektorów odbywa się na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl, po zalogowaniu do Strefy kolegium elektorów. Login i hasło do Strefy członkowie kolegium otrzymują drogą mailową na adres wskazany w momencie powołania. Login i hasło aktywne są wyłącznie w okresie wskazanym w pkt. 13. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania głosu inną udokumentowaną drogą.
17. Podczas głosowania członkowie Kolegium Elektorów nie mogą głosować na uprzednio zgłoszone przez siebie kandydatury.
18. Odwoływanie i powoływanie członków Kolegium Elektorów stanowi uprawnienie Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca.
19. Wszelkie sprawy powstałe ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również interpretacja jego postanowień należy do Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, którego stanowisko jest ostateczne.


III Nagrody20. Nagrody mają charakter honorowy.
21. Wszystkim laureatom wręczana jest statuetka „Koryfeusza Muzyki Polskiej” wraz z dyplomem.
22. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.załącznik nr 1
do Regulaminu Przyznawania Nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”

znak graficzny nagrody

drukuj